ارزیابی شما از کیفیت سایت؟
(36.84%) 28
عالی
(11.84%) 9
خوب
(7.894%) 6
متوسط
(43.42%) 33
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 76